สมัครแบบปกติ

สมัครออนไลน์

 • ค่าสมัคร : ประเภท 42 กม. 1,150 บาท , ประเภท 21 กม. 950 บาท , ประเภท 10 กม. 750 บาท, และ ประเภท 5 กม. 650 บาท(ไม่รวมค่าจัดส่ง)
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง คนแรก 70 บาท คนต่อไป คนละ 30 บาท (ในกรณีจัดส่งที่อยู่เดียวกัน) หากมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร
 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร
  1. ชื่อบัญชี : น.ส.พัชจิรา หอมตลบ
  เลขที่บัญชี : 515-2-73159-9
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
  2. ชื่อบัญชี : น.ส.พัชจิรา หอมตลบ
  เลขที่บัญชี : 447-2-83486-2
  ธนาคาร : ทหารไทยธนชาต
 • การโอนเงินจะต้องเป็นแบบเงินเข้าทันทีเท่านั้น (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้ หากสมัครแบบบุคคลต้องแยกโอนเป็นรายบุคคล)
 • ให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ แบบบุคคล หรือ กลุ่ม-ชมรม แล้วแต่กรณี
 • หากท่านสมัครแล้ว จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ เสื้อ เบอร์ ให้ท่านโอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้ (กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม จะส่งไปที่ที่อยู่ของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)